ورود     | ثبت نام Skip Navigation Links
صفحه نخست
درباره استانExpand درباره استان
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
بانک اطلاعات هنرمندانExpand بانک اطلاعات هنرمندان
فعالیتهاExpand فعالیتها
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
 
   
واحد طرح و برنامه
 
 

 


واحد طرح و برنامه

 
مدیر این واحد با موافقت کتبی مدیر واحد ستادی و حکم رئیس حوزه هنری استان منصوب می‌شود و انجام وظیفه در خصوص موارد ذیل را بر عهده دارد:

- بررسی و تحلیل آسیب شناسی ساختار سازمانی، شرح وظایف و الگوی نیروی انسانی استان/شهرستان و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رئیس استان و دفتر طرح و برنامه

- همکاری و مشارکت با دفتر طرح و برنامه در طراحی و تدوین نظامها و روشهای برنامه ریزی

- همکاری و مشارکت با واحد ستادی و دیگر واحد های استان در طراحی و تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت حوزه در استان/شهرستان

- عضویت و دبیری شورای طرح و برنامه استان

- بررسی اولیه طرح ها و برنامه ها و فعالیت ها و ارائه آن به شورای طرح و برنامه و به طور کلی مدیریت فرآیند بررسی طرحها

- بررسی نیازهای استان/شهرستان در خصوص سیستمهای عملیاتی و اطلاعاتی و اخذ نظرات رئیس، مدیران و کارشناسان و ارائه پیشنهاد طراحی و توسعه این سیستم به دفتر طرح و برنامه

- همکاری در فرآیند طراحی و توسعه سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی مورد تایید حوزه

- همکاری با اداره کل امور استانها و مجلس در امر نظارت بر طراحی پیاده سازی سیستم های مصوب

- اخذ برنامه طراحی و توسعه سیستمهای عملیاتی و اطلاعاتی سالیانه کلیه واحد های استان و ارائه آن به واحد های ستادی

- همکاری در تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه استان و ارائه گزارشهای توجیه مورد نیاز بر اساس دستور العمل های ابلاغی به رئیس حوزه استان و واحد ستادی

- برنامه ریزی تخصص و ارزیابی توزیع و به کار گیری منابع ( اعم از مالی، نیروی انسانی، مواد و تجهیزات، و سایر ) در استان

- همکاری با ستادی و رئیس استان در امر پیگیری و نظارت بر حسن اجرای استانداردها، نرخها، شاخصها و سایر دستور العمل ها و بخش نامه های ذیربط.

- سازماندهی فعالیت ها و تشکیل فعالیتها و تشکیل ستادهای کاری بر اساس برنامه ها و دستور العمل های ابلاغی به منظور افزایش کیفیت مدیریت در استان ( بهره وری منابع، کارآمدی فعالیت ها، اثر بخشی اقدامات و محصولات )

- عضویت و دبیری کمیته بر آورد برنامه ها و فعالیتها ی تولیدی استان/ شهرستان

- تنظیم برآورد بر پایه مصوبات کمیته برآورد و ارسال آن به مراجع ذیربط

- گردآوری، طبقه بندی و تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی و عملکرد استان در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب برای ارائه گزارش به مدیران مربوط

- بررسی، تطبیق و تایید مجوز پرداخت برنامه ها بر پایه مصوبات کمیته برآورد و صدور تسویه حساب نهایی برنامه ها.

- گردآوری، طبقه بندی و ساماندهی اسناد مدیریتی استان و تدوین گزارش های مناسب متضمن معرفی و تحلیل روند شکل گیری و سامان یابی فرآیند های مدیریتی در آن استان .

- انجام امور کارشناسی استان و مشارکت در انجام امور کارشناسی واحد ستادی.‏
 

 

 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنری استان کرمانشاه تعلق دارد | نقشه سايت